Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/2021 19/01/2021 Thông tư,
28/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Ban hành Điều lệ Trường tiểu học
27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu hoc
Số: 20/2019/TT-BGDĐT 06/12/2019 Thông tư, BÃI BỎ CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
17/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 Thông tư, Ban hànhChương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Số : 18/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 Thông tư, Ban hànhChương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên