Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 11/QĐ-THCT 01/09/2021 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Năm học 2021 - 2022
411/SGDĐT-GDTH-GDMN 30/03/2021 Công văn, Triển khai giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình.
183/CV-PGDĐT 25/03/2021 Công văn, V/v triển khai ứng dụng Zalo trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
166/PGDĐT V/v Triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR Code 18/03/2021 Công văn,
Số: /UBND –VP 03/03/2021
51/UBND –VP 02/03/2021 Công văn,
04/2021 19/01/2021 Thông tư,
03/2021 15/01/2021 Nghị định,
28/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Ban hành Điều lệ Trường tiểu học
27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu hoc
Số: 20/2019/TT-BGDĐT 06/12/2019 Thông tư, BÃI BỎ CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Số : 18/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 Thông tư, Ban hànhChương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
Trang 1 / 212»