Nguyễn Thị Lục
Nguyễn Thị Lục Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0982514676 ht@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
Võ Thi Thu Hằng Ban Giám Hiệu Hiệu phó 01649761459 hieupho@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)