Link tải Sách giáo khoa để nghiên cứu, lựa chọn (Sách Mẫu)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Link tải Sách giáo khoa để nghiên cứu, lựa chọn (Sách Mẫu)
Loại tài nguyên Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 19/03/2021
Lượt xem 36
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Link tải Sách giáo khoa để nghiên cứu, lựa chọn

(Sách Mẫu)

 

  1. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Lớp 2: https://phuongnamedu.vn/resource/detail/bo-sgk-lop-2-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-860

Môn học Liên kết tải về
Tiếng Việt https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-tieng-viet-lop-2-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-855
Toán https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-toan-lop-2-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-854
Tự nhiên xã hội https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-tu-nhien-xa-hoi-lop-2-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-852
Hoạt động trải nghiệm https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-hoat-dong-trai-nghiem-lop-2-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-851
Đạo Đức https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-dao-duc-lop-2-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-858
Âm nhạc https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-am-nhac-lop-2-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-859
Mĩ Thuật https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-my-thuat-lop-2-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-857
Giáo dục thể chất https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-giao-duc-the-chat-lop-2-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-853
Tiếng Anh 2 https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-tieng-anh-lop-2-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-856
  1. Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo:

Lớp 2: https://phuongnamedu.vn/resource/detail/bo-sgk-lop-2-chan-troi-sang-tao-871

Môn học Liên kết tải về
Tiếng Việt https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-tieng-viet-lop-2-chan-troi-sang-tao-865
Toán https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-toan-lop-2-chan-troi-sang-tao-863
Tự nhiên xã hội https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-tu-nhien-xa-hoi-lop-2-chan-troi-sang-tao-862
Hoạt động trải nghiệm https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-hoat-dong-trai-nghiem-lop-2-chan-troi-sang-tao-861
Đạo Đức https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-dao-duc-lop-2-chan-troi-sang-tao-868
Âm nhạc https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-am-nhac-lop-2-chan-troi-sang-tao-869
Mĩ Thuật https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-my-thuat-lop-2-chan-troi-sang-tao-867
Giáo dục thể chất https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-giao-duc-the-chat-lop-2-chan-troi-sang-tao-864
Family and Friends National Edition 2 https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-tieng-anh-lop-2-chan-troi-sang-tao-866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 6: https://phuongnamedu.vn/resource/detail/bo-sgk-lop-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-897

 

Môn học Liên kết tải về
Ngữ Văn https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-ngu-van-lop-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-893
Toán https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-toan-lop-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-896
Khoa học tự nhiên https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-khoa-hoc-tu-nhien-lop-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-885
Công Nghệ https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-cong-nghe-lop-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-886
Giáo dục công dân https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-giao-duc-cong-dan-lop-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-888
Lịch sử và Địa lí https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-lich-su-va-dia-ly-lop-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-891
Hoạt động trải nghiệm https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-hoat-dong-trai-nghiem-huong-nghiep-lop-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-890
Tin học https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-tin-hoc-lop-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-895
Âm nhạc https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-am-nhac-lop-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-887
Mĩ Thuật https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-my-thuat-lop-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-892
Giáo dục thể chất https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-giao-duc-the-chat-lop-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-889
Tiếng Anh 6 https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-tieng-anh-lop-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-894

 

  1. Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo:

Lớp 2: https://phuongnamedu.vn/resource/detail/bo-sgk-lop-2-chan-troi-sang-tao-871

Môn học Liên kết tải về
Tiếng Việt https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-tieng-viet-lop-2-chan-troi-sang-tao-865
Toán https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-toan-lop-2-chan-troi-sang-tao-863
Tự nhiên xã hội https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-tu-nhien-xa-hoi-lop-2-chan-troi-sang-tao-862
Hoạt động trải nghiệm https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-hoat-dong-trai-nghiem-lop-2-chan-troi-sang-tao-861
Đạo Đức https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-dao-duc-lop-2-chan-troi-sang-tao-868
Âm nhạc https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-am-nhac-lop-2-chan-troi-sang-tao-869
Mĩ Thuật https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-my-thuat-lop-2-chan-troi-sang-tao-867
Giáo dục thể chất https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-giao-duc-the-chat-lop-2-chan-troi-sang-tao-864
Family and Friends National Edition 2 https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-tieng-anh-lop-2-chan-troi-sang-tao-866

 

Lớp 6: https://phuongnamedu.vn/resource/detail/bo-sgk-lop-6-chan-troi-sang-tao-884

 

Môn học Liên kết tải về
Ngữ Văn https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-ngu-van-lop-6-chan-troi-sang-tao-880
Toán https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-toan-lop-6-chan-troi-sang-tao-883
Khoa học tự nhiên https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-khoa-hoc-tu-nhien-lop-6-chan-troi-sang-tao-873
Công Nghệ https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-cong-nghe-lop-6-chan-troi-sang-tao-872
Giáo dục công dân https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-giao-duc-cong-dan-lop-6-chan-troi-sang-tao-875
Lịch sử và Địa lí https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-lich-su-va-dia-ly-lop-6-chan-troi-sang-tao-878
Hoạt động trải nghiệm https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-hoat-dong-trai-nghiem-huong-nghiep-lop-6-chan-troi-sang-tao-877
Âm nhạc https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-am-nhac-lop-6-chan-troi-sang-tao-874
Mĩ Thuật https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-my-thuat-lop-6-chan-troi-sang-tao-879
Giáo dục thể chất https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-giao-duc-the-chat-lop-6-chan-troi-sang-tao-876
Tiếng Anh 6 Friends Plus https://phuongnamedu.vn/resource/detail/mon-tieng-anh-lop-6-chan-troi-sang-tao-881